ALLES VOOR UW CAMPERPLEZIER

Voorwaarden

    Huurvoorwaarden ZiZo Campers B.V. Dordrecht.
     
1   Verplichtingen voor de verhuurder
    Verhuurder is verplicht de camper zoals onderstaand beschikbaar te stellen
  1 Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst
  2 In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen
  3 In een goede staat en compleet met inventaris en toebehoren volgens bijlage
  4 Met bijbehorende documenten,kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekjes voor auto, kachel en koelkast en een lijst van dealers
  5 Met voldoende instructies vooraf over het gebruik van de camper, inventaris en toebehoren;
  6 Met banden die qua maat, type en capaciteit overeenstemmen met de afmetingen en het gewicht in beladen toestand van de camper
     
2   Verplichtingen voor de huurder
    Huurder is verplicht:
  1 De verschuldigde huur- en waarborgsom, respectievelijk annuleringskosten zoals overeengekomen te voldoen, ook al gebruikt hij de
    camper niet of voor een gedeelte van de huurperiode.
  2 De camper als een goed huisvader en overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekjes te gebruiken en/of te onderhouden
  3 De camper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren en zorg te dragen dat alleen de op het huurcontract benoemde bestuurders de
    camper besturen
    Tevens is het verboden om de camper te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd de
    camper te beschikken in strijd met de belangen van de verhuurder.
  4 De huurder mag in geen enkel opzicht de camper gebruiken voor deelneming aan of trainingen voor betrouwbaarheidsritten, wedstijden, rally's, smokkeldoeleinde, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijonderricht alsmede het vervoer van personen tegen betaling.
  5 De huurder mag in geen enkel opzicht de camper gebruiken voor doelwinden die in strijd zijn met de wet.
  6 Te beschikken over een geldig en juist rijbewijs om de camper te besturen gedurende de gehele huurperiode
  7 De bestuurder van de camper dient minimaal de leeftijd van 25 jaar te hebben bereikt en minimaal 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig
    rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde camper. Bestuurder(s) niet woonachtig in Nederland, dienen minimaal de leeftijd
    van 35 jaar te hebben bereikt en minimaal 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Huurders van buiten de Europese
    Gemeenschap dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd.
  8 De huurder zal de door de verhuurder verstrekt getekend boekingsformulier samen met een kopie van een geldig rijbewijs zoals genoemd in 5.2.
    alsmede een kopie van en geldig indentiteitsbewijs toezenden.
  9 De instructies van de verhuurder nauwgezet op te volgen;
  10 De camper zoals afgesproken in deze overeenkomst uiterlijk om op de overgekomen datum en tijdstip en in dezelfde staat als bij aanvang
    van de huurperiode – behoudens normale slijtage –  in te leveren bij de verhuurder.
  11 Schades veroorzaakt tijdens de huurperiode dienen door huurder binnen 24 uur aan verhuurder te worden gemeld.
  12 Huurder zal zorgen dat het wettelijk toegestane totaalgewicht van 3.500 kg. niet overschreden wordt.
     
3   Huurtermijn
  1 De Huurtermijn bedraagt minimaal 2 aaneengesloten weken, tenzij anders overeengekomen
    Deze vangt aan vrijdag tussen 15.00 en 17.00 en eindigt op vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur.
  2 De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten aller tijden zonder tussenkomst van een rechter te ontbinden,
    indien naar zijn oordeel de camper en/of toebehoren door de huurder niet op ziorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welke
    de verhuurder gerechtigd is de camper en toebehoren terstond tot zich te nemen onvermiderd zijn recht op schadevergoeding.
     
4   Betaling
    Bij reservering dient 50% van de huursom binnen 7 dagen na reserveringsdatum te worden voldaan, op welk moment
    deze wordt omgezet in een definieve boeking
    Het restant dient uiterlijk 3 weken voor de dag van vertrek te zijn bijgeschreven op de rekening van ZiZo campers B.V.
     
5   Waarborgsom
    De huurder draagt zorg dat uiterlijk 3 weken voor vertrekdatum de waarborgsom is bijgeschreven op de rekening van de verhuurder
    De verhuurder zal de waarborgsom zonder inhouding van adminstartiekosten of dergelijk worden terugbetaald
    aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn. Zoals bijvoorbeeld nagekomen boetes
    De waarborgsom of restant hiervan, zal na 4 weken worden teruggestort op rekening huurder,
    Voor huurders woonachtig buiten Nederland zal deze termijn 8 weken bedragen.
     
6   Annulering door huurder
  1 De huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
  2 Bij annulering zijn de de volgende annuleringskosten door de huurder aan de verhuurder verschuldigd:
    25% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
    50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
    75% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
    90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
    100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
  3 Verhuurder mag een vast bedrag van € 25,-- alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.
     
7   Niet nakoming
  1 Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
    tenzij de tekortkoming van geringe omvang of bijzondere aard is (Dit ter bepaling van de verhuurder). Bij ontbinding is er in principe
    aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend.
  2 Indien de betaling niet tijdig door de verhuurder van de huurder is ontvangen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te
    ontbinden. Bij reservering gaat de huurder er automatisch mee akkoord dat zijn / haar persoonsgegevens kunnen worden geverifieerd.
  3 Indien door omstandigheden de kampeerauto zoals overeengekomen niet binnen 48 uur kan worden geleverd, dan zal verhuurder een
    vervangende camper proberen in te zetten. De vervangende kampeerauto mag, binnen alle redelijkheid, afwijken van de niet te leveren
    camper. Indien geen vervangende camper kan worden gevonden, dan zal verhuurder de volledige huursom en waarborgsom binnen een
    week aan huurder te restitueren.
  4 Brengt huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom
    en een vergoeding van de ontstane vervolgschade.
  5 Ten laste van de verhuurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengewone maatregelen die de verhuurder voor het
    geldend maken van zijn rechten ingevolgen van deze voorwaarden nuttig of nodig mocht achten.
     
 8   Kosten tijdens verhuur
  1 De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto zoals echter niet gelimiteerd tot :  brandstof, olie, reparatie en
    vervanging van banden en ruiten, leges, boetes, tolgelden en gerechtskosten, komen gedurende de huurperiode voor rekening van
    de huurder.
  2 Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onvoorziene defecten die tijdens de huurperiode optreden en de eventuele kosten
    die hierdoor kunnen ontstaan. Huurder dient na constatering hiervan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder. Verhuurder
    zal in overleg en indien mogelijk met huurder het defect of niet goed functioneren van een onderdeel, proberen op te lossen. Indien het
    probleem de veiligheid van huurders en/of het voertuig in gevaar brengt of kan brengen, zal huurder altijd per direct contact opnemen met
    verhuurder of het alarm nummer van de verzekering bellen welke in het huurcontract vermeld staat.
  3 Eventule noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens mechanische defecten komen voor rekening
    van de verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen met de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten
    geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder in overleg met de verhuurder mee terug.
  4 Verhuurder zal achteraf binnengekomen kosten, zoals genoemd onder 8 1., zo nodig voorschieten en aan huurder doorberekenen. Per
    gebeurtenis zal verhuurder gerechtigd zijn om 25,-- euro administratie kosten te berekenen aan huurder. Kosten zullen door huurder
    per omgaande aan verhuurder worden voldaan, ook als de borg of een restant daarvan al is terugbetaald aan huurder.
     
9   Verzekering / Schade
  1 De camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke aansprakelijkheid (WA) tot een bedrag van € 6.100.000,-- per gebeurtenis.
    Tevens is het casco, dat wil zeggen de kampeerauto zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs
    inbegrepen. Een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Tevens zijn camper en inzittenden  
    verzekerd voor repatriëring en hulp bij pech.
    Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging aan de camper, inventaris en toebehoren, treedt  huurder z.s.m. in overleg met
    Spitz hulpdienst (alarmnummer) en verhuurder. Huurder houdt  zich aan de instructies van alarmcentrale en verhuurder.
                                   Alarm nummer:     +31 88 52 52 852 ten name van SPITZ HULPDIENST
  2 Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten. Dit bedrag is
    maximaal het eigen risico. Per schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van maximaal € 1.000,--.
    Voor zogenaamde bovenhoofdse schade bedraagt deze Euro 1.500,--.
  3 Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald worden op de huurder.
  4 Het gebruik van navigatiesysteem, achteruitrijcamera en TV met automatische ontvanger zijn geheel voor risico van de huurder. Storingen,
    fouten, slecht leesbaarheid of niet meldingen van het systeem kunnen niet op verhuurder worden verhaald.
  5 Wanneer er schade veroorzaakt wordt, doordat de bestuurder niet voldoet aan de gestelde eisen zoals genoemd in 2, of omdat de bestuurder 
    onder invloed van alcoholische dramk en/of drugs verkeerde zijn alle eventuele schade's voor rekening van de huurder.
  6 Schades aan de camper en/of toebehoren door onzorgvuldigheid zijn ten aller tijden voor rekening van de huurder.
  7 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiele en/of immatriele schade van de huurder en/of diens reisgezelschap,
    ontstaan door het gebruik van de camper en/of toebehoren, mechanische storing en/of aanrijdingschade.
     
10   Aandachtenspunten
  1 Het is niet toegestaan de volgende landen met de gehuurde camper te bezoeken:
    Landen welke op de groene kaart staan vermeld als niet verzekerd gebied.
    De camper is uitgerust met een GPS Track and Trace systeem met een ingestelde zone.
  2 Roken in de camper en in de buurt van de gasinstallatie dient te aller tijden vermijden te worden.
  3 Harder rijden dan 100 km per uur is niet aan te raden. Eventuele boetes welke voortvloeien uit te hard rijden zullen u in rekening gebracht worden.
    Tevens wijzen wij u erop dat het voertuig voorzien is van een GPS track and trace systeem welke o.a. de gereden snelheid registreert.
  4 Huisdieren en/of andere beesten zijn niet toegestaan tenzij anders overeengekomen.
  5 Het meenemen van: brommers, scooters en andere gas-of benzine toestellen, anders dan standaard gemonteerd. Het meenemen van extra
    brandstoffen, anders dan door verhuurder meegegeven.
  6 Wintersportgebieden mogen alleen in de zomer worden bezocht.
  7 Het is niet toegestaand om te rijden onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen. Tevens adviseren wij om niet meer dan 4 uur
    aan en stuk te rijden zonder een gedegen pauze.
  8 Het (aan)slepen of geven van starthulp via startkabels aan een ander voertuig kan schade veroorzaken aan de elektronica van de camper.
    Dit geldt eveneens voor het ontvangen van deze hulp.
  9 Rijden tijdens storm, hagel, sneeuw of ander uitzonderlijk weer. Indien men tijdens hierboven genoemde weersomstandigheden wordt
    overvallen, dient de eerste veilige parkeermogelijkheid te worden benut.
  10 Indien huurder in het wild kampeert (niet op een officiële camping of bekende camperplaats vermeld in de door verhuurder verstrekte
    gidsen) dient de camper nooit onbeheerd achtergelaten te worden. Dit geldt eveneens voor een korte periode.
    Indien u om wat voor redenen dan ook niet s ’nachts in de camper kunt of wilt overnachten, dan dient
    de camper dient in dat geval op een bewaakt of niet voor derden toegankelijk en afgesloten terrein te worden gestald.
    Het stallen van de camper is volledig op eigen risco van de huurder.
    De huurder vrijwaart de verhuurde voor alle schades.
  11 Overnachten buiten de officiële camper plaatsen en campings, zoals onder andere parkeerplaatsen, tankstations en/of restaurants gelegen
    langs snelwegen of andere drukke wegen en plaatsen is alleen verstandig indien u in gezelschap van andere camperaars staat, die daar
    ook van plan zijn te overnachten. Bij de enige twijfel gelieve u een veilige overnachtingsplaats te zoeken.
    De verhuurder kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de keuze van een overnachtingsplaats en de eventuele gevolgen daarvan.
  12 Bij gebruik van de voertuigluifel is het niet verstandig, ook niet voor een zeer korte periode om bij de camper weg te gaan.
    De luifel niet te gebruiken bij harde wind of windvlagen. Hierdoor kan er behoorlijke schade aan de camper en luifel ontstaan.
    Indien overtreding van bovenstaande regels en/of schade wordt geconstateerd, dan zal de waarborgsom worden ingehouden en
    eventuele meer-schade op de huurder worden verhaald.
  13 De camper is slechts geschikt voor het gebruik door het maximaal genoemde personen in de respectievelijke omschrijving.
  14 Het aantal passagiers tijdens het rijden mag het genoemde aantal zoals vermeld op het kentekenbewijs niet te overschrijden
    en dient plaats te vinden in de daarvoor bedoelde voertuigstoel voorzien van een veilisheidsgordel.
  15 Doormiddel van ondertekening van het overdrachtsformulier verklaart de huurder dat de camper en toebehoren in goede
    en gereinigde staat heeft ontvangen
     
11   Aflevering en terugkomst
  1 De camper wordt schoon en met volle brandstoftank overhandigd. Bij terugkomst dient de kampeerauto in dezelfde staat te worden
    ingeleverd. Is dit niet het geval, dan heeft de verhuurder het recht de kosten in rekening te brengen.
    Dieseltank niet vol getankt, dan wordt € 2,-- per liter berekend.
  2 Schoonmaken van het interieur, indien de camper onvoldoende schoon is teruggebracht, € 150,--.
  3 Buitenzijde van de camper hoeft niet te worden schoongemaakt door huurder. Let op: de camper mag nooit door een wasstraat worden
    gereden. Hierdoor kan grote schade ontstaan aan bijvoorbeeld: zonnepanelen, kunststoframen en/of satellietschotel. Zelf de buitenkant
    wassen mag alleen met gebruikmaking van veel water en autoshampoo.
    Het schoonmaken door verhuurder van de buitenkant, indien buitensporig vies, bedraagt € 75,--.
  4 Schoonmaken toilet en douche en/of legen cassette toilet, indien niet goed leeg en/of niet grondig schoongemaakt, € 150,--.
  5 Controle op schade buitenzijde is pas mogelijk NA de door ons uitgevoerde wasbeurt op een later tijdstip. Dus niet direct bij inlevering!
     
12   Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
    Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
    Versie: ZZ dd 2016.10-V01. Deze versie komt in plaats van alle voorgaande versies.
       


 


Meer informatie Reserveren